Tiesvedības maksa

Prasības veids

Šķīrējtiesnešu skaits
Šķīrējtiesas procesa izdevumi
Tiesvedības maksa Šķīrējtiesnešu/(a) honorārs Kopā
€ 0.00 € 0.00 € 0.00

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             + 21% PVN

Rīgas Starptautiskās šķīrējtiesas reglamenta pielikums Nr.2

Rīgas Starptautiskās šķīrējtiesas šķīrējtiesas procesa izdevumi

PRASĪBAS SUMMA**
(EUR)
TIESVEDĪBAS MAKSA
(EUR)
VIENA ŠĶĪRĒJTIESNEŠA HONORĀRS,*
ja šķīrējtiesas sastāvs sastāv no
1 šķīrējtiesneša (EUR) 3 vai vairāk šķīrējtiesnešiem (EUR)
Līdz 1’500 10% no summas, bet ne mazāk kā 100 150 80
No 1´500 līdz 5´000 150 + 2% no summas, kas pārsniedz 1´500 250 150
No 5´000 līdz 20´000 220 + 1,5% no summas, kas pārsniedz 5´000 400 230
No 20´000 līdz 100´000 445 + 1,0% no summas, kas pārsniedz 20´000 550 320
No 100´000 līdz 500´000 1´245 + 0,7% no summas, kas pārsniedz 100´000 1000 575
No 500´000 līdz 1´000´000 4´045 + 0,5% no summas, kas pārsniedz 500´000 1´750 1´000
Virs 1´000´000 6´545 + 0,2% no summas, kas pārsniedz 1´000´000 3´000 1´750
Prasībās, kam nav mantiska rakstura vai kas nav jānovērtē 150 250 150

Papildus kopējai šķīrējtiesas procesa izdevumu summai (tiesvedības maksa + šķīrējtiesnešu honorārs) jāmaksā PVN 21%.

**Prasības summa ir:

  1. prasības par naudas piedziņu - piedzenamā summa,
  2. prasības par mantas izprasīšanu - izprasāmās mantas vērtība,
  3. prasības par nomas un īres līguma pirmstermiņa izbeigšanu - maksājumu kopsumma par atlikušo līguma darbības laiku, bet ne vairāk kā par trim gadiem,
  4. prasības par darījuma izbeigšanu vai atzīšanu par spēkā neesošu - apstrīdēta darījuma summa,
  5. prasības par īpašuma tiesībām uz nekustamo mantu - tās vērtība, bet ne mazāka par kadastrālo vērtību,
  6. prasības, kas sastāv no vairākiem patstāvīgiem mantiskiem prasījumiem - visu prasījumu kopsumma.

* 1) ja strīds izskatāms viena šķīrējtiesneša sastāvā šķīrējtiesneša honorārs aprēķināms sekojoši: 1 x „viena šķīrējtiesneša honorārs, ja šķīrējtiesas sastāvs sastāv no 1 šķīrējtiesneša”;

  2) ja strīds izskatāms trīs šķīrējtiesnešu sastāvā šķīrējtiesnešu honorārs aprēķināms sekojoši: 3 x „viena šķīrējtiesneša honorārs, ja šķīrējtiesas sastāvs sastāv no 3 un vairāk šķīrējtiesnešiem”

Pusei, kura vēlas, lai šķīrējtiesas sēde tiktu protokolēta, jāiemaksā šķīrējtiesai atlīdzība par sekretāra pakalpojumiem EUR 100,00 apmērā (+ 21 % PVN). Atlīdzība noteikta par vienu šķīrējtiesas sēdi, kuras ilgums ir līdz 3 stundām. Ja šķīrējtiesas sēde ilgst ilgāk par trim stundām, atlīdzība par sekretāra pakalpojumiem nosakāma pēc likmes EUR 25,00 stundā (+ 21 % PVN), kas iemaksājama šķīrējtiesai papildus. Papildus apmaksājama arī katra nākošā šķīrējtiesas sēde.

Atlīdzība par tulka pakalpojumiem nosakāma, vadoties pēc zvērināta tulka, tulka vai tulkošanas biroja sastādītās tāmes.

Atlīdzība par eksperta pakalpojumiem nosakāma pēc eksperta, ekspertu biroja vai citas ekspertīzi veicošas institūcijas sastādītas tāmes.

Šķīrējtiesneša ceļa un uzturēšanās izdevumu apmēru nosaka, vadoties pēc šķīrējtiesneša iesniegtā aprēķina un to pamatojošiem dokumentiem.

Biedrības maksas pakalpojumi:

  • Dokumenta atvasinājuma izgatavošana (kopēšana, skenēšana, elektroniska dokumenta izdrukāšana, dokumenta izdrukāšana noraksta izgatavošanai) 0,50 EUR (+21% PVN) par lapu;
  • Dokumenta atvasinājuma pareizības apliecināšana 10,00 EUR (+21% PVN) par dokumentu;
  • Šķīrējtiesā iesniegta elektroniskā dokumenta atvasinājuma izgatavošana 0,50 EUR (+21% PVN) par lapu + 10,00 EUR (+21% PVN).

Šķīrējtiesas procesa izdevumi un citi maksājumi iemaksājami

biedrības “Rīgas Starptautiskā šķīrējtiesa”, reģ. Nr.LV40003268219, kontā Nr.LV39HABA0001408038621 AS “Swedbank”, kods HABA LV 22

Kontakti

Palasta iela 10, Rīga, Latvija
LV-1050

Tālr.:
+ 371 67222822
E-pasts:

Uzrakstīt vēstuli


Pieņemšanas laiki:

trešdienās un ceturtdienās                                                   no 10:00 līdz 12:00,

citā laikā iepriekš vienojoties
pa tālr. 67222822, 29404135, 29407334 vai rakstot uz    e-pastu info@rsst.lv

 

 

 

 

Kādēļ mēs?

Izmaksas

Šķīrējtiesā tiesvedības maksas ir zemākas kā valsts nodevas valsts tiesās un nav nepieciešami izdevumi par apelācijas un kasācijas instanci.

Ātrums

Strīdi tiek risināti bez liekas vilcināšanās - laikā no apmēram 1 mēneša līdz apmēram 3 mēnešiem sarežģītākos gadījumos.

Kompetence

Plašs šķīrējtiesnešu saraksts, kurā iekļauti kompetenti augstas klases profesionāļi.